Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý nền đất yếu bằng cọc vật liệu hỗn hợp cát biển-xi măng-tro bay

Công nghệ cọc cát biển-xi măng-tro bay xử lý nền đất yếu là công nghệ mới đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở lý thuyết, cơ sở thực nghiệm và xây dựng quy trình công nghệ xử lý nền. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu cơ sở khoa học thiết kế, tính toán, thi công và nghiệm thu cọc cát biển-xi măng tro bay.

Từ khóa: Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Cọc cát biển-xi măng-tro, Nền đất yếu, Công nghệ xử lý nền, Quy trình công nghệ xử lý nền

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/09/2021 | Lượt xem:14 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận