Nghiên cứu tác động của chất lượng thông tin kế toán đến quá trình ra quyết định của doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu đã được thực hiện tại 77 DN sản xuất trên địa bàn các thành phố Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình với 177 bảng hỏi sử dụng được từ 265 phiếu được gửi tới các nhà quản trị (NQT) cấp cao và những người phụ trách công tác kế toán nhằm tìm hiểu tác động của các đặc tính chất lượng thông tin kế toán (CLTTKT) đến quá trình ra quyết định của DN.

Từ khóa: Khoa học thương mại, Chất lượng thông tin kế toán, Quá trình ra quyết định, Doanh nghiệp Việt Nam, Cách mạng công nghiệp 4.0

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/08/2020 | Lượt xem:9 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)