Nghiên cứu phát triển hệ thống bảo vệ catôt bằng dòng điện ngoài chống ăn mòn vỏ tàu biển

Trong bài báo này, việc đánh giá tính chất vật liệu điện cực MMO và thiết kế, chế tạo, lắp đặt vận hành một hệ thống ICCP đã được nghiên cứu thực hiện. Độ bền của các vật liệu anôt MMO đã được nghiên cứu đánh giá bằng phương pháp phân cực dòng tĩnh tại các mật độ dòng điện và các nồng độ dung dịch khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ điện cực Ti/RuIrTiO2 phù hợp sử dụng trong hệ ICCP ở mật độ dòng cao đến 600 A/m2 trong môi trường nước biển (3,5% NaCl).

Từ khóa: Tạp chí Khoa học và công nghệ, Tài liệu khoa học, Hệ thống bảo vệ catôt, Dòng điện ngoài chống ăn mòn, Vỏ tàu biển

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/05/2019 | Lượt xem:74 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận