Nghiên cứu mối quan hệ hai chiều giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh tại một số công ty cổ phần niêm yết của Việt Nam

Bài viết này sẽ nghiên cứu tác động hai chiều giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh. Nghiên cứu sẽ sử dụng phần mềm EVIEWS 6.0 để xác định hệ số hồi quy, trên cơ sở đó xây dựng các phương trình nhân tố tác động đến cấu trúc vốn và hiệu quả kinh doanh, đồng thời xác định mối quan hệ hai chiều giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên phương pháp hồi quy hai giai đoạn (2SLS – Two-Stage Least Squares).

Từ khóa: Cơ cấu vốn, Công ty cổ phần niêm yết của Việt Nam, Hiệu quả kinh doanh, Nhân tố tác động, Quan hệ hai chiều

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2020 | Lượt xem:61 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận