Nghiên cứu mô hình toán mô phỏng dòng chảy hở một chiều có kể đến vận tốc theo chiều đứng tại đáy

Trong bài báo này, phương pháp phần tử hữu hạn Taylor-Galerkin được áp dụng để rời rạc hóa hệ phương trình Saint-Venant có kể vận tốc chiều đứng ở đáy lòng dẫn, với độ chính xác bậc ba theo thời gian và không gian. Mô hình toán được kiểm định bởi hai ví dụ: Dòng chảy ổn định trên kênh có vật cản và dòng chảy vỡ đập trên kênh dốc. Kết quả cho thấy tính hiệu quả và chính xác của mô hình toán. Mô hình vật lý được xây dựng nhằm tạo ra vận tốc chiều đứng ở đáy kênh để kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình.

Từ khóa: Hệ phương trình Sant Venant, Phương pháp Taylor-Galerkin, Mô hình thí nghiệm, Xáo trộn đáy lòng dẫn, Kiểm định mô hình toán

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2019 | Lượt xem:53 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận