Nghiên cứu khả năng mang tải dọc trục trụ đất gia cố bằng chất kết dính thu nhỏ đường kính phần dưới chân PF trong điều kiện nền đất khác nhau ở Việt Nam

Bài viết phân tích trụ đất gia cố bằng chất kết dính theo phương pháp PF, phân tích khả năng chịu tải trụ đất gia cố PF với đất nền một số khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy trụ đất gia cố bằng chất kết dính thu nhỏ phần dưới chân phương pháp PF khai thác tối đa khả năng mang tải trực tiếp dưới móng công trình qui mô không quá lớn phân bố đều.

Từ khóa: Địa kỹ thuật, Tải dọc trục trụ đất gia cố, Phương pháp PF, Móng cọc trong thực tế xây dựng, Tải trọng tĩnh ép dọc trục

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/12/2020 | Lượt xem:38 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận