Nghiên cứu hiện trạng quản lý phế thải xây dựng và phá dỡ ở Việt Nam

Bài viết này trình bày tình hình quản lý PTXD hiện tại ở Việt Nam và đưa ra những thách thức và khả năng tái chế PTXD. Giải pháp quan trọng được đề xuất là các chiến lược quản lý và tái chế PTXD phù hợp với các điều kiện này, với lợi ích đã được chứng minh cho tất cả các bên liên quan.

Từ khóa: Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Phế thải xây dựng, Quản lý chất thải rắn, Tái chế chất thải rắn, Tái chế nguyên vật liệu xây dựng

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/05/2019 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận