Nghiên cứu giải pháp đảm bảo dòng chảy cho đường ống vận chuyển dầu từ giàn WHP-DH2 tới giàn FPU-DH1 mỏ Đại Hùng

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu về chế độ dòng chảy, các thông số thủy lực, nhiệt học và tốc độ ăn mòn bên trong... của đường ống vận chuyển dầu từ giàn WHP-DH2 đến giàn FPU-DH1, thông qua các phương trình thực nghiệm.

Từ khóa: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Đảm bảo dòng chảy, Đường ống vận chuyển dầu, Mỏ Đại Hùng, Giàn WHP-DH2, Giàn FPU-DH1

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:28 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận