Nghiên cứu các chỉ báo phát triển du lịch bền vững tại các điểm tham quan du lịch thuộc quần thể di tích Huế (Việt Nam)

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở các dữ liệu thu thập được thông qua các cuộc phỏng vấn chuyên gia, điều tra khảo sát ý kiến của nhân viên và 534 khách tham quan quốc tế và nội địa. Sử dụng phương pháp luận “Giới hạn của những thay đổi chấp nhận được”, đề tài đã đề xuất xây dựng một hệ thống gồm 18 chỉ báo thuộc 3 nhóm tiêu chí để đo lường và giám sát việc thực hiện các mục tiêu bền vững về môi trường và xã hội cho di tích Huế.

Từ khóa: Du lịch bền vững, Phát triển du lịch, Quần thể di tích Huế, Bảo vệ tài nguyên, Mức độ hài lòng, Di sản văn hóa

pdf 14 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:60 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận