Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong điều kiện hội nhập hiện nay

Nội dung này tập trung nghiên cứu thực trạng ứng dụng CNTT trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm chỉ ra sự khác biệt trong việc tổ chức công tác kế toán khi ứng dụng CNTT ở các mức độ khác nhau.

Từ khóa: Ứng dụng công nghệ thông tin, Tổ chức công tác kế toán, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Kế toán thủ công, Ứng dụng phần mềm kế toán

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/06/2021 | Lượt xem:13 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận