Một số vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt

Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, bằng sự nổ lực sáng tạo của quần chúng, các ngành, các cấp, chúng ta đã vượt qua được khủng hoảng, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế tăng trưởng nhanh, chính trị ổn định, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng nguồn vốn và công nghệ, phát huy nội lực đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, bộ mặt kinh tế xã hội thay đổi da thịt từng ngày, đời sống đại bộ phận nhân dân được cải thiện rõ nét
Đăng nhập để bình luận