MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP GIỮA THÔNG TƯ SỐ 128/2003/TT-BTC VÀ THÔNG TƯ SỐ 134/2007/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của CSKD mới thành lập và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với CSKD chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo hoặc kỳ tính thuế năm trước đó để hình thành một kỳ tính thuế TNDN.
Kỳ tính thuế TNDN năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế TNDN năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Từ khóa: Thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, đăng ký thuế, mã số thuế, lãi suất thuê, nghiệp vụ công ty, thanh toán tiền thuê

ppt 111 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận