Mô phỏng dòng rip và dòng chảy ven bờ phát sinh do sóng theo các phương pháp khác nhau của phần mềm Mike 21

Bài báo trình bày các kết quả tính toán mô phỏng hệ thống dòng chảy do sóng ven bờ và dòng rip trong điều kiện bãi biển có các cồn ngầm phía ngoài. Kết quả so sánh với các số liệu thí nghiệm vật lý trên thế giới cho thấy các phương pháp mô phỏng theo phần mềm Mike 21 cho các kết quả khá khác nhau, trong đó phương pháp sử dụng Mike 21-HD-EMS cho kết quả khả quan nhất khi so sánh với các số liệu thí nghiệm của Haller và nnk (1997).

Từ khóa: Mô phỏng dòng rip, Dòng chảy ven bờ do sóng, Phần mềm Mike 21, Sóng ven bờ, Thí nghiệm vật lý của Haller và nnk, Mô hình Boussinesq

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2019 | Lượt xem:55 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận