Luận văn tiến sĩ kinh tế: Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực cho CNH-HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, luận án phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực cho CNH-HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức ở tỉnh Thừa Thiên Huế.