Luận văn thạc sỹ thương mại: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) trong hoạt động tài trợ thương mại quốc tế tại Việt Nam

Luận văn thạc sỹ thương mại: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) trong hoạt động tài trợ thương mại quốc tế tại Việt Nam trình bày những vấn đề lý luận về tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng thương mại, thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội trong hoạt động tài trợ thương mại quốc tế.
Đăng nhập để bình luận