Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam theo hiệp ước Basel

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam theo hiệp ước Basel nêu những vấn đề chung về quản trị rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại theo hiệp ước Basel. Thực trạng quản trị rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam theo hiệp ước Basel. Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo hiệp ước Basel.
Đăng nhập để bình luận