Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV trên hạ tầng 3G ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV trên hạ tầng 3G ở Việt Nam trình bày một số vấn đề chung về chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông. Thực trạng kinh doanh dịch vụ mobileTV trên hạ tâng mạng 3G ở Việt Nam. Một số chiến lược và giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh dịch vụ mobileTV ở Việt Nam.
Đăng nhập để bình luận