Luận văn thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp phát triển khu chế xuất và khu công nghiệp Tp.HCM đến năm 2020

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Một số giải pháp phát triển khu chế xuất và khu công nghiệp Tp.HCM đến năm 2020" đã hoàn thành với kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 tổng quan về các khu chế xuất, khu công nghiệp, chương 2 thực trạng hoạt động các khu công nghiệp và khu chế xuất tại TP.HCM, chương 3 một số giải pháp phát triển khu chế xuất và khu công nghiệp Tp.HCM đến năm 2020.
Đăng nhập để bình luận