Luận văn thạc sĩ khoa học: Nghiên cứu các cấu trúc hải dương phục vụ dự báo ngư trường vùng biên khơi miền Trung Việt Nam

Mục tiêu của Luận văn thạc sĩ khoa học: Nghiên cứu các cấu trúc hải dương phục vụ dự báo ngư trường vùng biên khơi miền trung Việt Nam nhằm xác định được cấu trúc hải dương đặc trưng và mối quan hệ giữa các cấu trúc này với sự tập trung của các loài hải sản ở vùng biển xa bờ miền Trung, làm cơ sở cho dự báo ngư trường. Nội dung chính của luận văn được trình bày thành 3 chương: Chương 1: Giới thiệu vùng biển nghiên cứu và phương pháp sử dụng, chương 2: Một số cấu trúc hải dương đặc trưng trong vùng biển nghiên cứu, chương 3: Quan hệ giữa năng suất đánh bắt, thành phần loài với một số cấu trúc hải dương đặc trưng.

Từ khóa: Luận văn thạc sĩ, Luận văn thạc sĩ khoa học, Nghiên cứu các cấu trúc hải dương, Dự báo ngư trường, Cấu trúc hải dương, Thành phần loài

pdf 69 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận