Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Marketing lãnh thổ nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Marketing lãnh thổ nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội đưa ra cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp cho Marketing lãnh thổ nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đăng nhập để bình luận