Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp và mở vòng hợp chất aziridin, azetidin, β-lactam

Mục tiêu: nghiên cứu các phương pháp tổng hợp chọn lọc lập thể các hợp chất CF3-aziridin, CF3-azetidin và β-lactam, đồng thời nghiên cứu khả năng phản ứng của chúng, đặc biệt là khả năng mở vòng chọn lọc các hợp chất này bằng nhiều tác nhân nucleophin có cấu trúc và tính chất hóa lý khác nhau.