LINQ to SQL Tutorial

LINQ to SQL là một phiên bản hiện thực hóa của O/RM (object relational mapping) có bên trong .NET Framework bản “Orcas” (nay là .NET 3.5), nó cho phép bạn mô hình hóa một cơ sở dữ liệu dùng các lớp .NET. Sau đó bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng LINQ, cũng như cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó.
LINQ to SQL hỗ trợ đầy đủ transaction, view và các stored procedure (SP). Nó cũng cung cấp một cách dễ dàng để thêm khả năng kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và các quy tắc vào trong mô hình dữ liệu của bạn.

Từ khóa: phục hồi máy tính, LINQ to SQL Tutorial, .NET Framework, kỹ thuật máy tính, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu

pdf 103 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:01/10/2012 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận