Lập trình với kỹ thuật DAO - Visual Basic

Trong bài nầy ta sẽ học những cách lập trình căn bản với MS Access database qua kỹ thuật DAO mà không cần dùng đến Control Data như trong bài trước. Ta sẽ cần đến vài Objects trong thư viện DAO, do đó nếu bạn mở một dự án VB6 mới thì hãy dùng Menu Command Project | References... để chọn Microsoft DAO 3.51 Object Library bằng cách click cái checkbox bên trái như trong hình dưới đây.

Từ khóa: Visual Basic 6.0, lập trình VB, ngôn ngữ lập trình, kỹ thuật lập trình, lập trình máy tính, kỹ thuật máy tính

pdf 12 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:19/10/2012 | Lượt xem:85 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)