Lập trình Visual Basic.Net 2005

Ngôn ngữ BASIC (Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code) đã có từ năm
1964. BASIC rất dễ học và dễ dùng. Trong vòng 15 năm đầu, có rất nhiều chuyên gia
Tin Học và công ty tạo các chương trình thông dịch (Interpreters) và biên dịch
(Compilers) cho ngôn ngữ làm BASIC trở nên rất phổ thông.

Từ khóa: công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình, tài liệu học vi tính, Lập trình Visual Basic.Net 2005, chương trình thông dịch, ngôn ngữ basic

doc 81 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận