Lập Trình hướng đối tượng

Trong những năm gần đây, lập trình hướng đối tượng đã trở nên gần gũi nhờ sự ra đời liên tiếp của các ngôn ngữ hướng đối tượng. Sức mạnh của phương pháp lập trình đối tượng thệ hiện ở chỗ khả năng mô hình hóa hệ thống dựa trên các đối tượng thực tế, khả năng đóng góp và bảo vệ an toàn dữ liệu, khả năng sử dụng lại mã nguồn trong cộng đồng lập trình viên chuyên nghiệp.

Từ khóa: lập trình máy tình, ngôn ngữ lập trình, lập trình Java, ngôn ngữ Java, kỹ thuật lập trình, lập trình hướng đối tượng

pdf 173 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:29/09/2012 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)