Kinh tế thị trường

Tỷ giá là một biến số kinh tế vi mô quan trọng có tác động tới nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế. Nó ra đời từ hoạt động ngoại thương và quay trở lại tác động lên hoạt động xuất nhập khẩu và cán cân thương mại cán cân thanh toán của mỗi quốc gia. Xây dựng thành một chính sách điều hành tỷ giá thích hợp là một vấn đề vô cũng khó khăn phức tạp. Nghiên cứu vấn đề này là một đề tài mang tính cấp thiết trong thời gian gần đây
Đăng nhập để bình luận