Kinh tế nhà nước

Nền kinh tế nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH là một nền kinh tế nhiều thành phần. Đó là một tất yếu khách quan. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tồn tại không phải do ý muốn chủ quan của nhà nước, nó tồn tại và phát triển phụ thuộc vào những tiền đề kinh tế, chính trị khách quan của nền kinh tế. Trong cơ cấu kinh tế này mà thành phần kinh tế luôn có vai trò vị trí và vận động phát triển theo một xu hướng nhất định. Nhưng xuất phát từ tính quy luật vốn có của nền kinh tế

Từ khóa: kinh tế nhà nước, kinh tế chính trị, thị trường kinh tế, tiểu luận kinh tế chính trị, lý luận chính trị, đề án kinh tế chính trị

pdf 33 trang | Chia sẻ: diemho | Ngày:13/11/2012 | Lượt xem:95 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận