Kiến trúc máy tính - Bộ nhớ

Bộ nhớ chính (main memory) là đơn vị chứa chương trình và dữ liệu trong quá trình hoạt động của máy tính. Chương trình được nạp vào bộ nhớ chính trước khi được thực thi bởi bộ xử lý: Chương trình gồ nhiều câu lệnh xếp kế tiếp nhau trong bộ nhớ chính; Trong quá trình thực thi chương trình, các câu ệnh chứa trong bộ nhớ chính lần lượt được đọc và thực thi bởi bộ xử lý.

Từ khóa: Kiến trúc máy tính, Bộ nhớ máy tính, khoa học máy tính, bộ xử lý, công nghệ xử lý, kỹ thuật xử lý

pdf 13 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận