Kiến trúc CPU và tập lệnh

Chu kỳ xung clock : còn gọi là chu kỳ T (time) là chu kỳ xungnhịp của hệ thống.· Tất cả các lệnh của Z80 là một chuỗi liên tiếp các tác vụ cơbản. Mỗi tác vụ có thể mất 3-6 chu kỳ xung nhịp T và được gọilà chu kỳ máy M. Z80 có 9 loại tác vụ (tức là 9 dạng chu kỳmáy). Đó là chu kỳ nhận mã lệnh (M1), đọc/ghi bộ nhớ, đọc/ghiI/O, yêu cầu/ghi nhận bus, yêu cầu/ghi

Từ khóa: Kiến trúc CPU và tập lệnh, vi xử lý, hệ thống vi xử lý, bài giảng vi xử lý, bộ vi xử lý, hệ vi xử lý

pdf 87 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:15/04/2013 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)