Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán

Những câu hỏi…Làm sao đảm bảo an toàn cho tài sản, cho dữ liệu kế toán? Làm sao đảm bảo hợp lý rằng thông tin kế toán được cung cấp trung thực, hợp lý và đáng tin cậy? Làm sao đánh giá tính kiểm soát của một phần mềm kế toán và chọn lựa phần mềm kế toán đáp ứng yêu cầu kiểm soát? Làm sao đánh giá kiểm soát nội bộ trong điều kiện tin học hoá công tác kế toán?,

Từ khóa: kế toán doanh ghiệp, chứng từ kế toán, Kiểm soát hệ thống, hệ thống thông tin, thông tin kế toán, đánh giá kiểm soát nội bộ

ppt 39 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:175 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận