Kế toán Việt Nam qua các thời kỳ và định hướng phát triển trong những năm tới

Trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã có những bước phát triển rất quan trọng theo hướng hội nhập với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế được chấp nhận chung. Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc.

Từ khóa: Mô hình tăng trưởng kinh tế, Kế toán Việt Nam, Các thời kỳ kế toán Việt Nam, Hội nhập kinh tế quốc tế, Hệ thống kế toán Việt Nam

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/10/2021 | Lượt xem:4 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận