Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp

Bài viết sẽ chỉ rõ một số hạn chế về xác định, ghi nhận doanh thu, giảm trừ doanh thu trong một số trường hợp phát sinh doanh thu và giảm trừ doanh thu của chế độ kế toán hiện hành, đề xuất một số ý kiến khắc phục các hạn chế đó nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng sử dụng thông tin.

Từ khóa: Tài chính kế toán, Kế toán doanh thu, Khoản giảm trừ doanh thu, Chế độ kế toán hiện hành, Ước tính kế toán

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/08/2020 | Lượt xem:12 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận