KẾ TOÁN

•Bản chất của kế toán, vai trò cung cấp •Đối tượng nghiên cứu của kế toán.
thông tin cho các nhà làm quyết định và
•Các yêu cầu và nguyên tắc kế toán.
các yêu cầu đối với thông tin kế toán.

•Phân biệt được kế toán tài chính và kế
toán quản trị.

•Hiểu và phân biệt được các khái niệm
sau: Tài sản ngắn hạn với tài sản dài
hạn, nợ phải trả với nguồn vốn chủ sở
hữu, doanh thu và thu nhập với chi phí.

•Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ
bản và yêu cầu của thông tin kế toán.
Đăng nhập để bình luận