HTMLl dog beat practice guide XHTML & CSS

Cách tốt nhất để xây dựng các trang web với các trang web tiêu chuẩn phù hợp
HTML và CSS. HTML đặt nền tảng cơ cấu nội dung, và sau đó CSS giúp và trình bày trang.
Sử dụng chúng đúng cách với các tiêu chuẩn web đi đến các trang web nhanh hơn, dễ quản lý hơn, tương thích chéo hơn, và truy cập hơn so với các trang web xây dựng bất kỳ cách nào
Cuốn sách này được thiết kế để đưa bạn thông qua các ngôn ngữ, giải thích làm thế nào để sử dụng chúng đúng các tiêu chuẩn web, toàn diện, các thành phần tạo nên một trang web và các chi tiết kỹ
Đăng nhập để bình luận