Hợp đồng thương mại

2.2. Đặc điểm :
2.2.1. Về mục đích :
- Mục đích để xác lập hợp đồng thương mại là nhằm sinh lợi tức nhằm tìm lợi nhuận (không nhất thiết phải có lợi nhuận).
Hoạt động của một bên không nhằm mục đích sinh lời với thương nhân trên lãnh thổ VN cũng áp dụng LTM để giải quyết trong trường hợp được bên đó lựa chọn.
Đăng nhập để bình luận