Hội thảo Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam: Thực trạng, bất cập chính sách và một số định hướng cho luật BVMT sửa đổi

Hội thảo Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam: Thực trạng, bất cập chính sách và một số định hướng cho luật BVMT sửa đổi với các nội dung chính về thực trạng công tác quản lý CTR; đánh giá những bất cập, tồn tại; một số định hướng cho Luật BVMT sửa đổi.
Đăng nhập để bình luận