Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD' Số 479/QĐ-NHNN

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Từ khóa: hệ thống tài khoản, bảo lãnh tín dụng, tài khoản kế toán , ngân hàng thương mại, ngân hàng Việt Nam, hệ thống ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng

doc 119 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận