Hệ thống CAD ứng dụng trong thiết kế công trình

Thông thường sự ra đời của một công trình giao thông (cầu, đường, ...) bắt đầu từ việc nghiên
cứu để chỉ ra sự cần thiết của công trình đó hay vai trò của nó trong đời sống xã hội. Sau đó bước
khảo sát thiết kế sẽ được triển khai, kết quả của quá trình này là những tài liệu bao gồm bản vẽ,
bản tính và bản thuyết minh để thể hiện cấu tạo và cách thức cơ bản để thi công cũng như chi phí
cho công trình đó. Quá trình thi công sẽ dựa vào kết quả của quá trình thiết kế để trực tiếp tạo ra
công trình trên thực địa. Như vậy thiết kế là một khâu trong quá trình tạo ra một công trình. Một
cách tổng quan, vòng đời các công trình xây dựng bao gồm các giai đoạn chính sau:

Từ khóa: Hệ thống CAD , kiến trúc , xây dựng , kỹ thuật công nghệ , CAD ứng dụng trong thiết kế công trình

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 21

Đăng nhập để bình luận