Giáo trình Xử lý tín hiệu số

Xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing - DSP) hay tổng quát hơn, xử lý tín hiệu
rời rạc theo thời gian (Discrete-Time Signal Processing - DSP) là một môn cơ sở không
thể thiếu được cho nhiều ngành khoa học, kỹ thuật như: điện, điện tử, tự động hóa, điều
khiển, viễn thông, tin học, vật lý,...
Đăng nhập để bình luận