GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Nguyên lý kế toán là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức
và khái niệm cơ bản về kế toán làm cơ sở học tập và nghiên cứu các
môn học trong các chuyên ngành kế toán, kinh tế. Nhận thức rõ vai trò
quan trọng của môn học này, Khoa Kế toán Trường đại học Kinh tế và
Quản trị kinh doanh Đại học Thái nguyên tổ chức biên soạn “Giáo
trình Nguyên lý kế toán”.