Giáo trình ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình là một tập con của ngôn ngữ máy tính. Đây là một dạng ngôn ngữ được chuẩn hóa (đối lập với ngôn ngữ tự nhiên). Nó được dùng để miêu tả những quá trình, những ngữ cảnh một cách rất chi tiết.Ngôn ngữ lập trình là một hệ thống được ký hiệu hóa để miêu tả những tính toán (qua máy tính) trong một dạng mà cả con người và máy đều có thể đọc và hiểu được.

Từ khóa: Giáo trình, ngôn ngữ lập trình, lập trình C++, kiểu dữ liệu, con trỏ, điều khiển tuần tự, nghiên cứu lập trình

pdf 111 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận