Giáo trình lý luận chính trị - chương I - Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của CNXHKH

- Khái niệm: Chủ nghĩa XHKH là một ý nghĩa - về mặt lý luận nằm trong khái
niệm “CNXH”, là một trong ba bộ phận hợp thành của CN Mác - Lênin, nghiên cứu
sự vận động nhằm thủ tiêu CNTB và xây dựng XH XHCN, tiến tới xây dựng XH CSCN.

Từ khóa: bài giảng kinh tế chính trị, giáo trình lý luận chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, phạm vi khảo sát ứng dụng, phương pháp luận chung

doc 175 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận