Giáo trình kỹ thuật lập trình

Ý tưởng quan trọng nhất của C xuất phát từ ngôn ngữ BCPL do Martin Richards thiết kế. Ảnh hưởng của BCPL lên C gián tiếp thông qua ngôn ngữ B do Ken Thompson viết năm 1970 cho hệ thống UNIX đầu tiên trên máy PDP-7. Từ ngôn ngữ B, Dennish Ritchie và Brian Kernighan phát triển thành ngôn ngữ C vào những năm 1970 tại phòng thí nghiệm của hãng AT và T để phát triển cốt lõi của hệ điều hành UNIX.

Từ khóa: Giáo trình kỹ thuật lập trình, kiểu dữ liệu trong C++, toán tử trong C++, câu lệnh điều khiển, cấu trúc dữ liệu cơ bản, lập trình c++

pdf 181 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)