Giáo trình Kỹ thuật chiếu sáng - Vũ Hùng Cường

Nội dung "Giáo trình Kỹ thuật chiếu sáng" gồm 5 chương trong đó chương 1 nói về lý thuyết cơ sở kỹ thuật chiếu sáng nhằm nhắc lại các đại lượng và đơn vị quan trắc cùng với khái niệm các yêu cầu trong kỹ thuật chiếu sáng, các chương 2,3 và 4 có tính hướng đối tượng, nhằm vào kỹ thuật và phương pháp tính toán khác nhau cho 3 đối tượng thiết kế chiếu sáng: chiếu sáng bên trong, chiếu sáng bên ngoài và chiếu sáng đường giao thông. Chương 5 nhằm trình bày về đèn, chóa đèn và các vấn đề liên quan, là phần kiến thức thực tế thay đổi rất nhanh theo các thời kỳ, thường thiếu tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt.
Đăng nhập để bình luận