Giáo trình kỹ thuật xung - số

Các tín hiệu điện áp hay dòng điện biến đổi theo thời gian được chia thành 2
loại cơ bản là tín hiệu liên tục và tín hiệu rời rạc (gián đoạn).
Tín hiệu liên tục còn gọi là tín hiệu tuyến tính hay tương tự. Tín hiệu rời rạc
gọi là tín hiệu xung hay số
Tiêu biểu cho tín hiệu liên tục là tín hiệu sin, như hình 1, với tín hiệu sin ta có
thể tính được biên độ của tín hiệu tại từng thời điểm khác nhau.

Từ khóa: kĩ thuật xung số, kỹ thuật xung, tín hiệu xung, tham số của tín hiệu xung, phương pháp biến đổi xung, cách tạo dạng xung

doc 216 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận