Giáo trình Kiểm toán - Chủ biên: ThS. Trần Long

Giáo trình Kiểm toán cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về kiểm toán, các khái niệm sử dụng trong kiểm toán; mục đích của hoạt động kiểm toán; các quy định về tổ chức kiểm toán viên Việt Nam. Từ những kiến thức thu được đó, học sinh có thể phân tích khái niệm kiểm toán, so sánh và nhận biết được các loại kiểm toán. Học sinh sẽ hiểu và phân tích được các yếu tố cơ bản của cơ sở dẫn liệu và hệ thống kiểm soát nội bộ để làm công tác kế toán trong đơn vị tốt hơn và kết hợp với kiểm toán độc lập khi có yêu cầu.

Từ khóa: Kế toán kiểm toán, Giáo trình Kiểm toán, Kiểm toán viên, Các loại kiểm toán, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập

pdf 121 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/09/2014 | Lượt xem:226 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 21

Đăng nhập để bình luận