Giáo trình: Cơ sở mạng thông tin

Các hệ thống điện thoại: khi số lượng lớn khách hàng quay số để kết nối đến một trong những đường ra hữu hạn của tổng đài.
Trong mạng máy tính: khi mà gói tin được chuyển từ nguồn tới đích và đi qua một số lượng các nút trung gian. Hệ thống hàng đợi xuất hiện tại mỗi nút ở quá trình lưu tạm thông tin tại bộ đệm.
Hệ thống máy tính: khi các công việc tính toán và tuyến làm việc của hệ thống yêu cầu dịch vụ từ bộ xử lý trung tâm và từ các nguồn khác.

Từ khóa: thiết kế mạng viễn thông, Giáo trình, cở sở mạng thông tin, mạng thông tin, cơ sở mạng, tham số hiệu năng

doc 141 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:156 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận