Giáo trình Cơ sở dữ liệu

Đại số quan hệ:
Là một mô hình toán học dựa trên lý thuyết tập hợp.
Đối tượng xử lý là các quan hệ trong cơ sở dữ liệu
quan hệ.
Cho phép sử dụng các phép toán rút trích dữ liệu từ
các quan hệ.
Tối ưu hóa quá trình rút trích dữ liệu.
Gồm có:
Các phép toán đại số quan hệ.
Biểu thức đại số quan hệ.
Đăng nhập để bình luận