Giải pháp chọn mẫu kiểm toán trong kiểm toán thu ngân sách địa phương

Thực hiện phân nhóm các đơn vị được kiểm toán; đánh giá rủi ro kiểm toán của các khoản mục, nội dung cần kiểm toán thông qua xác định trọng yếu kiểm toán; và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro người nộp thuế (NNT) sẽ giúp kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) lựa chọn được những khách thể kiểm toán phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của cuộc kiểm toán.

Từ khóa: Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, Chọn mẫu kiểm toán, Kiểm toán nhà nước, Thu ngân sách, Kiểm toán viên nhà nư

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:8 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận