Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội học giáo dục" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phân hóa xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo dục, mối quan hệ của thiết chế giáo dục với kinh tế, pháp luật và văn hóa, dân số, gia đình và nhà trường, giáo dục và xã hội hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận